V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Meštiansky dom na Trojičnom námestí č. 5 v Trnave

Pred obnovou:

Po obnove:

Príbeh

Národná kultúrna pamiatka – meštiansky dom na Trojičnom námestí č. 5 v Trnave, nachádzajúci sa na jednom z najdôležitejších priestorov stredovekého jadra mesta, na hlavnom námestí, v centre mestskej pamiatkovej rezervácie, je renesančný 3-krídlový, 2-podlažný objekt, so stredovekým jadrom identifikovaným v prednej časti pivníc, pod uličným krídlom. Meštiansky dom prešiel menšími barokovými úpravami a klasicistickou prestavbou, ktorá sa odzrkadlila predovšetkým na priečelí do námestia. Objekt bol poslednýkrát koncepčne upravovaný začiatkom 20. storočia, v 20. rokoch v štýle art deco. Táto prestavba pomerne rozsiahlo poznamenala uličné krídlo, predovšetkým jeho poschodie a zastrešenie, pričom čiastočne zmenila aj priečelie, ale spôsobom, ktorý jej dovtedajší klasicistický výraz skôr znehodnotil. Najmä zrušenie reprezentačne stvárneného renesančného prejazdového portálu a jeho nahradenie jednoduchým vstupom do priechodu, zaberajúceho len časť plochy pôvodného prejazdu, po jeho utilitárnom rozdelení, možno pokladať za riešenie, ktoré znížilo pamiatkové hodnoty objektu. Oproti tomu nové riešenie hlavného schodiska na poschodie, spolu so súborom rezbársky dekorovaných dverí poschodia v štýle art deco má svoju nespornú kvalitu. Po spomínanej poslednej koncepčnej úprave z medzivojnového obdobia, bol objekt po znárodnení v 2. polovici 20. storočia nedostatočne udržiavaný. Boli vykonávané len jeho utilitárne úpravy súvisiace s obchodnými prevádzkami na prízemí uličného krídla a vo dvorových fasádach boli nekoncepčne prebudované takmer všetky otvory, do ktorých boli vsadené neslohové výplne, takže slohový výraz dvorových fasád bol výrazne narušený. V roku 1988 bola v súvislosti s obnovou námestia vykonaná celková úprava priečelia objektu, pri ktorej bol opätovne prebudovaný parter. Pri tejto novodobej úprave fasády boli použité nevhodné materiály a jestvujúce fasádne prvky neboli odborne ošetrené, ale prekryté nepriedušným nástrekom. Zároveň bol však pri úprave hlavnej fasády zistený významný nález – bola odhalená pravá stojka renesančného kamenného prejazdového portálu, ktorá bola následne ponechaná v odhalenom stave. Aj v ďalšom období objekt len chátral a okrem obchodných prevádzok na prízemí uličného krídla bol od začiatku 21. storočia už nevyužívaný. Pri odpredaji objektu ako prebytočného majetku mesta súčasnému majiteľovi bol meštiansky dom teda už v značne nevyhovujúcom stavebno-technickom stave, aj s vážnym statickým narušením dvorovej časti, hroziacim havarijnou situáciou. Pre záchranu pamiatky bol preto už najvyšší čas začať s komplexnou pamiatkovou obnovou, ktorej predchádzal pamiatkový architektonicko-historický a umelecko-historický výskum s návrhom obnovy pamiatky. Návrh pamiatkovej obnovy bol odborným podkladom, ktorý bol rešpektovaný pri spracovávaní projektu obnovy, do ktorej boli zahrnuté významné nálezy pamiatkového výskumu, zachovávanie a prezentácia jestvujúcich slohových prvkov, konštrukcií a detailov, ako aj odstránenie nevhodných novodobých utilitárnych zásahov narúšajúcich výraz pamiatky. Obnova započatá po schválení projektovej dokumentácie Krajským pamiatkovým úradom Trnava a vydaní stavebného povolenia, bola vykonávaná v súlade s podmienkami stanovenými krajským pamiatkovým úradom a podľa metodických pokynov z kontrolných dní v priebehu obnovy, v prípade zistení nových skutočností pamiatkového charakteru.

Odôvodnenie nominácie

Okrem nutnosti zlepšenia stavebno-technického stavu, bolo pamiatkovým cieľom obnovy najmä prinavrátenie koncepčného slohového výrazu chaoticky utilitárne zmeneným dvorovým fasádam a obnova priečelia do stavu z klasicistickej prestavby objektu, ktorej výraz bol v prevažnej miere zachovaný. Zámerom bolo tiež zachovanie tvaroslovných slohových prvkov interiéru a odstránenie všetkých rušivých novodobých zásahov okrem exteriéru aj v interiéri, ktorých rozsah však nebol veľký. Napriek staticky narušenému stavu sa podarilo zachovať objekt v celom jeho historickom rozsahu, aj s veľkým množstvom originálnych slohových prvkov (kamenárskych, stolárskych, štukatérskych a kováčskych) pochádzajúcich z jednotlivých vývojových etáp objektu už od obdobia stredoveku, doplnených o chýbajúce prvky vyrobené ako rekonštrukčné kópie, alebo náznakové rekonštrukcie. V maximálnom možnom rozsahu, v závislosti od stavebno-technického stavu, boli zachovávané aj slohové omietkové i náterové vrstvy. Do obnovy bola zahrnutá prezentácia viacerých významných nálezov pamiatkového výskumu, po ich odbornom ošetrení. Taktiež vážne staticky narušené klenby, s výraznými lokálnymi priehybmi, boli zabezpečené a po vyklinovaní naďalej zachované, avšak ich omietky bez výtvarnej výzdoby nebolo možné už v danej situácii zachovať. Pri obnove bol vymenený pamiatkovo nehodnotný novodobý krov zadného dvorového krídla a vážne narušený krov západného dvorového krídla, ktorého stavebno-technický stav bol najhorší. Najstarší – klasicistický krov z konca 18. storočia nad uličným krídlom bol obnovený a zakomponovaný do novej podkrovnej bytovej jednotky. Taktiež nové podkrovia s voľnou dispozíciou krovov sú po obnove objektu využité. Objekt sa podarilo obnoviť pre opätovné polyfunkčné využitie len s minimom zásahov do slohovej dispozície, vyžiadaných potrebou umiestnenia sociálnych zariadení a technologického vybavenia, pričom miesta pre ich lokalizáciu boli citlivo vyberané s ohľadom na pamiatkové hodnoty jednotlivých priestorov objektu. Zároveň s tým boli odstránené viaceré novodobé priečky narúšajúce dobovú dispozíciu. Z dôvodu prezentácie klasicistického výrazu priečelia bol v súvislosti s tým znovu obnovený prejazd, typický dispozičný prvok pre meštiansku zástavbu Trnavy, charakteristickú predovšetkým typologickým druhom prejazdového domu. Na základe nálezov častí prvkov a za pomoci historickej fotodokumentácie sa podarilo zrekonštruovať renesančný prejazdový portál aj jednoduché klasicistické portáliky obchodnej prevádzky, čím bol dosiahnutý cieľ prezentovať v plnej miere koncepčný výraz hlavnej fasády v stave po klasicistickej prestavbe domu.

Nielen úprava hlavnej fasády, ale aj práce v interiéroch a nádvorí si vyžiadali veľký rozsah umelecko-remeselných prác, ktoré boli vykonávané v súlade s odborno-metodickými usmerneniami KPÚ Trnava a požiadavkami pre ochranu pamiatkového fondu a to na vysokej kvalitatívnej úrovni. To bolo základom na dosiahnutie vydarenej pamiatkovej obnovy zanedbaného, statickým narušením ohrozeného opusteného domu.

Realizovaná obnova rešpektovala všetky hodnoty pamiatky a po jej dokončení zostal zachovaný predmet pamiatkovej ochrany v celom rozsahu. Nevyhnutné nové zásahy, ktorých rozsah nie je veľký, sú po stránke materiálovej i výrazovej riešené na úrovni zodpovedajúcej pamiatkovým hodnotám stavby. Výsledný stav objektu nadobudnutý obnovou umožňuje kvalitnú prezentáciu pamiatkovej budovy typu mestskej obytnej stavby. Podáva informáciu o vývoji meštianskeho domu v Trnave od obdobia stredoveku, cez jednotlivé slohové prestavby až do zavŕšenia koncepčného vývoja v 1. polovici 20. storočia z hľadiska dispozično–priestorového riešenia, ako aj riešenia výrazu interiéru a exteriéru. Obnovený objekt sa stal jedinečným dokladom a ukážkou kontinuálneho slohového vývoja obytného objektu vyššej vrstvy obyvateľstva Trnavy v špecifických podmienkach daných na jednej strane lukratívnym situovaním na hlavnom priestranstve mesta, zároveň však obmedzených pre nedostatok miesta malými parcelami, a to prakticky v priereze celého dejinného vývoja mesta. Obnovený dom je tiež vhodným príkladom adaptácie historického objektu na súčasné plnohodnotné využitie, pri zodpovedajúcej prezentácii jeho pamiatkových hodnôt. Je to o to dôležitejšie, že nemalá časť objektu je sprístupnená širokej verejnosti. Tu treba vyzdvihnúť prístup vlastníka a investora, ktorý pochopil význam a potrebu zachovania a prezentácie hodnôt pamiatky a v tomto duchu sa postaral o záchranu, zatraktívnenie a zveľadenie domu ako súčasti pamiatkového fondu historického jadra Trnavy.

Realizácia

Metodik miestne príslušného KPÚ: Ing. Milan Kazimír

Miestne príslušný KPÚ: Krajský pamiatkový úrad Trnava

Pamiatkový výskum: architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor – Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

Spracovateľ projektu obnovy: ateliér Vallo & Sadovsky architects s.r.o., Bratislava

ateliér a:rch rudohradsky chaban, s.r.o., Bratislava (návrh interiéru kaviarne)

Reštaurátor – umelecko-remeselné práce: Monius s.r.o. – akad. soch. Pavol Čambál a kol., Igor Belko, Radovan Lutzbauer, Radovan Kendereš

Stavebná obnova: TEXX s.r.o., Trnava, Ing. Robert Hrušovský

Koordinátor prác: Ing. Peter Tepala, Ing. Robert Hrušovský

Spracovateľ súťažného projektu: Ing. Milan Kazimír

Realizácia: 2013 – 2016

Vlastník

Ing. Miroslav Trnka/ Trnka Investments s.r.o., Bratislava

Obec: Trnava