V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Sochárska výzdoba oltára Korunovania Panny Márie z rímskokatolíckeho kostola sv. Urbana v obci Bystré

Pred obnovou:

Po obnove:

Príbeh

Predmetom reštaurovania bola neskorogotická sochárska výzdoba, ktorá je súčasťou neogotického oltára v kostole sv. Urbana v Bystrom. Neskorogotické súsošie Korunovania Panny Márie a dva neskorogotické pendanty – drevené polychrómované sochy sv. Petra a sv. Pavla. Aj sochárska výzdoba pochádza z rôznych časových období a z rôznych oltárnych celkov, ktoré sa už dnes nezachovali.

Dvojica sôch sv. Petra a sv. Pavla je staršia, pochádza z konca 15. storočia (1490 – 1500 /zo spišského regiónu a súsošie Korunovania Panny Márie z obdobia pred rokom 1500, taktiež zo spišského regiónu.

Viac ako  600-ročná oltárna sochárska výzdoba zostala pred reštaurátorským zásahom vo veľmi zlom a havarijnom stave zachovania. Drevná hmota nebola doteraz profesionálne petrifikovaná, a preto zostala natoľko zdevastovaná, že už pri jej dotyku bola ohrozená jej súdržnosť. Na jej deštrukcii sa podieľal drevokazný škodca červotoč a nevhodné expozičné podmienky v kostole. Polychrómia zostala uvoľnená, strieškovite krakelovaná a odpadávala pri dotyku. V minulosti boli sochy viacnásobne renovované a z týchto druhotných zásahov pochádzajú viac vrstvené premaľby, hrubé tmelenia a amatérske zásahy. K najväčšej rekonštrukcii došlo v neskorobarokovom období, kedy zostala sochárska výzdoba celoplošne premaľovaná, pre striebrená a pre zlátená. Striebro bolo lazúrované. Vzhľadom k havarijnému stavu si pamiatka vyžiadala okamžitý a urýchlený záchranný reštaurátorský zásah.

Cieľom reštaurátorského zásahu bolo nutné zahájiť na sochách odborné reštaurovanie, ktorým sa zabezpečila tak hmotná podstata ako i jeho vzácna polychrómia. Drevná hmota sôch zostala výrazne napadnutá aktívnym drevokazným hmyzom, na viacerých miestach popráskaná, rozsušená, miestami konštrukčne uvoľnená. Vzácna polychrómia sôch zostala miestami uvoľnená od podkladu a pôvodný kolorit maľby výrazne znehodnotili a skreslili lokálne premaľby, retuše a stmavnuté zožltnuté lakové vrstvy z predchádzajúceho reštaurátorského zásahu.

Budúce funkčné využitie objektu NKP gotického r. k. kostola sv. Urbana v Bystrom bude naďalej plniť funkciu aktívneho votívneho charakteru a tomuto účelu bude prispôsobená aj metodika reštaurovania a rozsah úprav. Všetky úbytky budú rekonštruované na základe dochovaných fragmentov a analogického materiálu.

Reštaurátorský zásah bol determinovaný rozsahom a charakterom poškodenia pamiatky. Reštaurátorské práce sa sústredili na záchranu hmotnej podstaty pamiatky a polychrómie, ktorá zostala uvoľnená. Hmotná podstata pamiatky bola stabilizovaná petrifikáciou, čím sa spomalil proces starnutia a zároveň sa predĺži životnosť pamiatky. Rekonštrukcia absentujúcich častí tak v hmotnej podstate ako i polychrómii bolo realizované podľa zachovaného originálu a blízkych analógií.

Pri rešpektovaní sekundárnych vrstiev z barokového obdobia bola zvolená metóda spôsobu retuše sekundárnej barokovej vrstvy čiarkovanou a punktovanou akvarelovými a temperovými farbami a olejovými lazúrami do lakovej vrstvy.

Cieľom reštaurovania bolo prinavrátiť pamiatke po odstránení všetkých nevhodných sekundárnych úprav z minulosti ich pôvodné vysoké umelecké a estetické kvality v maximálnej miere. Profesionálnym reštaurovaním bola zabezpečená ďalšia optimálna životnosť hmotnej podstaty ako i obnova estetického a umeleckého výrazu pôvodnej neskorogotickej  sochárskej výzdoby.

Mgr. Ján Sabo
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bystré

Realizácia

Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava

Pamiatkový úrad SR

Zodpovedný reštaurátor:

Akad. mal. Zuzana Chovanová ORA Bratislava

Mgr. Art Roman Toth, ORA Bratislava

Mgr. Zuzana Tahy, historik umenia, ORA Bratislava

Metodik akcie: Mgr. Lenka Ďurčeková Megyeši, KPÚ Prešov

Realizácia: 2014 – 2016

Vlastník

Mgr. Ján Sabo
Rímskokatolícka cirkev,farnosť Bystré